Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры”, прысвечаныя памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка Івана Навуменкі

Опубликовано Dmitry_Gorbachev - вт, 11/02/2020 - 14:07
Дата проведения
-
Город
Гомель
Страна
Организатор
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Паважаныя калегі!

Запрашаем Вас прыняць удзел у Міжнародных навуковых чытаннях “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры”, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка ІВАНА НАВУМЕНКІ. Канферэнцыя адбудзецца 8 – 9 кастрычніка 2020 года ў г. Гомелі

 

Пленарныя и секцыйныя пасяджэнні навуковых чытанняў будуць праходзіць на базе ўстановы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны” і Гомельскай абласной спецыялізаванай бібліятэкі імя У. Леніна (плошча Перамогі 2а, Гомель).

Работа канферэнцыі плануецца ў наступных кірунках:

 • Спадчына І.Навуменкі і сучасны літаратурны працэс
 • Перспектывы літаратуры класічнага тыпу ў эпоху глабалізацыі
 • Еўрапейская літаратура ў беларускай культурнай прасторы: праблема рэцэпцыі і інтэрпрэтацыі
 • Рэгіянальныя і нацыянальныя асаблівасці літаратуры і культуры
 • Міждысцыплінарныя даследаванні ў кантэксце літаратуразнаўчай навуковай парадыгмы
 • Тэма вялікай Айчыннай вайны ў творчасці І. Навуменкі і ў літаратуры

Рэгламент выступлення: да 20 хвілін.

Мовы мерапрыемства: усе славянскія, англійская

Па выніках мерапрыемства будзе выдадзены зборнік матэрыялаў канферэнцыі.

 

Форма заяўкі

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку

 

Месца працы, пасада

 

Вучонае званне, вучоная ступень

 

Адрас (хатні ці службовы)

 

Кантактны тэлефон

 

E-mail

 

Тэма даклада

 

Анатацыя (500–600 знакаў з прабеламі)

 

Неабходнасць браніравання гатэлю

 

 

Умовы ўдзелу у навуковых чытаннях і кантактная інфармацыя

 

Апошні тэрмін падачы заяўкі на ўдзел у навуковых чытаннях – 6 верасня 2020 г.

Маецца магчымасць рэгістрыцыі на сайце ўніверсітэта ў раздзеле Канферэнцыі.

Удзел у канферэнцыі бясплатны. Праезд і пражыванне за кошт камандзіруючага боку. Удзельнікаў канферэнцыі плануецца размясціць ва ўніверсітэцкім гатэлі па адрасе вул. Савецкая, 106 (каля 1 корпуса ГДУ).

Тэксты артыкулаў для публікацыі ў навуковым зборніку падаюцца ў электронным і раздрукаваным выглядзе падчас рэгістрацыі (электронны варыянт можна загадзя адправіць па пошце). Аргкамітэт пакідае за сабой права рэдагавання – у супрацоўніцтве з аўтарам – артыкула і адбору работ на падставе іх адпаведнасці навуковым, зместавым і фармальным крытэрыям зборніка.

Адрас для карэспандэнцыі:

1) ГДУ імя Ф. Скарыны, кафедра беларускай літаратуры, Штэйнеру Івану Фёдаравічу; вул.Савецкая, 108, 246019, г. Гомель, Беларусь.

2) E-mail: elbaturina@tut.by – А.Л.Батурына, belitchair@gsu.by – кафедра беларускай літаратуры.

Тэлефоны: +375232603240 (кафедра беларускай літаратуры); +375296387565 (загадчык кафедры беларускай літаратуры Іван Фёдаравіч Штэйнер); +3752596819343 (адказны сакратар Алена Львоўна Батурына);

 

Патрабаванні да афармлення артыкулаў

 

І Тэхнічнае афармленне

 • Аб’ём навуковага артыкула: ад 0,35 – 0,4 аўтарскага аркуша (ад 14 000 да 16 000 друкаваных знакаў), што адпавядае прыкладна 6 – 7 старонкам тэксту.
 • Тэкставы рэдактар МS Word-95–2007 шрыфтам Times New Roman вышынёй 15 пунктаў.
 • Памер палёў: верхняе – 2 см, ніжняе – 2,5 см, левае – 3,0 см, правае – 2,0 см.
 • Абзацны водступ – 1,0 см. Налады абзацнага водступа адбываюцца аўтаматычна праз меню Фармат; выкарыстанне для гэтай мэты табуляцыі або прабелаў недапушчальна.
 • Міжрадковы інтэрвал: адзіночны.
 • Графічныя вылучэнні: дапускаюцца напаўтлустым шрыфтам або курсівам, калі гэта патрэбна. Курсіў замацаваны за сэнсавымі вылучэннямі. Гэта тэрміны, што сустракаюцца ў тэксце ўпершыню, альбо фрагменты тэксту, на якія трэба звярнуць асаблівую ўвагу.
 • Агульныя тэхнічныя патрабаванні:
  • Паміж ініцыяламі і прозвішчам ставіцца непарыўны прабел.
  • Перад працяжнікам у тэксце ставіцца непарыўны прабел.
  • Пераносы не расстаўляюцца.

ІІ Структура артыкула

 • Індэкс УДК (па левым боку).
 • Звесткі пра аўтара: ініцыялы, прозвішча (праз інтэрвал; па левым боку; вялікімі літарамі), горад, установа (праз інтэрвал; у дужках).
 • Назва артыкула: праз інтэрвал; вялікімі літарамі; па левым боку; тлустым шрыфтам. Назва павінна быць сфармулявана лаканічна і дакладна, аб’ёмам не больш двух радкоў.
 • Анатацыя: на беларускай або рускай мове, аб’ем 500–600 знакаў, па шырыні старонкі (характарыстыка асноўнай тэмы, навізны даследавання, праблемы аб’екта, мэты работы і яе вынікі).
 • Тэкст артыкула: праз два інтэрвалы; па шырыні старонкі. Цытаты вылучаюцца двукоссем-лапкамі: “…”.Спасылкі на крыніцы цытавання падаюцца ў квадратных дужках з указаннем нумара крыніцы адпаведна спісу літаратуры і праз коску нумара адпаведнай старонкі, напр.: [1, с. 10].
 • Спіс літаратуры: праз інтэрвал; па шырыні старонкі. Літаратура афармляецца у парадку з’яўлення цытат у тэксце. Прыклады афармлення крыніц можна паглядзець у Дадатку 2.

Прыклад афармлення артыкула – Дадатак 1.

 

 

 

Дадатак 1

 

ПРЫКЛАД АФАРМЛЕННЯ АРТЫКУЛА

 

УДК 821.161.09

К. В. КУШНАРОВА

(г. Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны)

МІФАЛАГЕМА ВЯРТАННЯ Ў ТВОРАХ В. КАЗЬКО І А. КАЗЛОВА

 

У артыкуле разглядаецца спецыфіка рэалізацыі <…> ___________________Працяг тэксту анатацыі_____________________________________________________________________________________

Універсальная для еўрапейскай культуры міфалагема вяртання, якая часта ўжываецца ў творах прыгожага пісьменства, перажыла эвалюцыю разам з літаратурай <…>________________________[1, c. 250]__________________________________________________________________________Працяг тэксту публікацыі________________________

______________________________________________________________

Спіс літаратуры

 

1 Казько, В. Бунт незапатрабаванага праху : раман / В. Казько. – Мн. : І. П. Логвінаў, 2009. – 340 с.

2 <…>

 

Дадатак 2

ПРЫКЛАДЫ АФАРМЛЕННЯ ЛІТАРАТУРЫ

 

Кнігі аднаго аўтара

1 Казько, В. Бунт незапатрабаванага праху : раман / В. Казько. – Мн. : І. П. Логвінаў, 2009. – 340 с.

2 Гоголь, Николай Васильевич. Петербургские повести; Пьесы / Н. В. Гоголь; [составление, комментарии В. А. Воропаева]. – М. : Дрофа: Вече, 2004. – 365, [2] с.

Кнігі двух і трох аўтараў

1 Михайлушкин, А. И. Экономика : учеб. для вузов /А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2004. – 488 с.

2 Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушакова; под общ. ред. А. Г. Калпина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2002. – 542 с.

Кнігі чатырох і больш аўтараў

1 Налоги и налогообложение : учеб. для студ. экон. вузов / Н. Е. Заяц [и др.]; под общ. ред. Н. Е. Заяц. – Мн. : Выш. шк., 2004. – 302 с.

Калектыўны аўтар

1 Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь : сб. нормат. актов. – Мн. : Амалфея, 2004. – 512 с.

2 Вяселле на Гомельшчыне : фальклорна-этнаграфічны зборнік / [Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны; укладанне, уступны артыкул, рэдакцыя: І. Ф. Штэйнер, В. С. Новак]. – Мінск : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 470, [1] с.

3 Менеджмент : учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Лукашевича, Н. И. Астаховой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 255 с.

Зборнік навуковых прац

1 Информационное обеспечение науки Беларуси : к 80-летию со дня основания ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка ; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004. – 174 с.

Матэрыялы канферэнцый, семінараў

1 «Воспитательный процесс в высшей школе России», международная науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск) Международная научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей школе России», 26–27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50‑летию НГАВТ : материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с.

2 Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая сессия (2002). Отчетная археологическая сессия за 2002 год : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – 62 с.

 

Шматтомныя выданні

Дакумент у цэлым

1 Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : [учеб. для студентов вузов по специальностям "Правоведение" и "Экон. право"]: в 2 т. / В. Г. Тихиня. – Мн., 2002–2003.

Т. I. – Мин. печ. ф-ка, 2002. – 303 с.

Т. 2. – БИП-С, 2003. – 322, [1] с.

Асобны том

1 Слоўнік мовы "Нашай Нівы", 1906–1915. У 5 т. Т. 1. – А – Д / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; пад рэд. В. П. Лемцюговай ; [уклад. А. М. Анісім і інш.]. – Мн. : Тэхналогія, 2003. – 623, [1] с.

2 Ильин, А. И. Планирование на предприятиях : учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 2. Тактическое планирование / Александр Ильин. – Мн. : Новое знание, 2000. – 416 с.

Серыйныя рэсурсы

Часопісы

1 Беларуская мінуўшчына: навук.-папул. іл. часоп. / заснав. : Дзярж. кам. па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь, Ін-т гісторыі НАН Беларусі Рада згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына", БНДІ дакументазнаўства і арх. справы. – 1993, май – 1998. – Мн. : Беларус. дом друку, 1997–1998. – Спын. у 1998. 3 1999 выходзіць часоп. "Архівы і справаводства".

 • № 1(23)-6(28).
 • № 1(29).
 •  

2 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук = Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук / заснав.: Нац. акад. навук Беларусі – 1998 – . – Мн. : Беларус. навука, 2003.

2003, №1–4.

3 Полымя: Літ.-маст. і грамад.-паліт. часоп. / заснав. – М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь. – 1922, снеж. – . – Мн. : Літ. і мастацтва, 2003.

2003, № 1 (879)-12 (890).

Зборнікі, якія працягваюцца

1 Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 1, Лесное хозяйство / учредитель – учреждение образования "Белорус, гос. технол. ун-т". – Вып. 2 (1994)– . – Мн. : БГТУ, 2003.

Вып. 11. – 2003. – 254 с.

2 Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 9, Издательское дело и полиграфия / учредитель – учреждение образования "Белорус, гос. технол. ун-т". – Вып. 10 (2002)– . – Мн. : БГТУ, 2002.

Вып. 10.–2002. – 171 с.

 

Асобныя часткі кніг

1 Михнюк, Т. В. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т. Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т. Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101.

2 Шамякіна, Т. Міфалагема сусветнага дрэва як код прасторава-часавых працэсаў у фальклоры (на матэрыяле замоў) / Т. Шамякіна, М. Афоніна // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: [зб. навук. арт.]. – Мн., 2003. – С. 200–211.

3 Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382–383.

 

З перыядычных выданняў

1 Бадуеў, А. I. Спартыўны калейдаскоп: поспехі і перспектывы : [гутарка з гал. трэнерам нац. лёгкаатлет. зборнай Беларусі А. I. Балуевым / запісаў У. Старасценка] // Крыніца. Славян. свет. – 2003,– № 10. – С. 90–91.

2 Бутэвіч, А. А самых лепшых час не беражэ : [успаміны пра паэтэсу Яўгенію Янішчыц] / Анатоль Бутэвіч // ЛіМ. – 2003. – 21 лістап. (№ 47). – С. 4.

Аўтарэфераты дысертацый

1 Толкачева, Е. Г. Развитие методик анализа финансовой устойчивости предприятий торговли на основе изучения денежных потоков: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук / Е. Г. Толкачева ; Бел. торг.-экон. ун-т. – Мн., 2004. – 20 с.

Дысертацыі

Анисимов, П. В. Теоретические проблемы правового регулирования защиты прав челолвека: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / П. В. Анисимов.– Н. Новгород, 2005. – 370 л.

Апісанне электронных рэсурсаў

Рэсурсы лакальнага доступу

1 Бизнес-Беларусь 2002 [Электронный ресурс] : нац. бизнес-каталог. – Электрон, текстовые дан. и прогр. (664 698 880 байт). – Мн. : Эниро Белфакта, 2002. – 1 электрон, опт. диск (СЭ-К.ОМ) ; 12 см. – Систем, требования : ІВМ-совместимый компьютер ; Windows9х/NT2000 ; ОЗУ 32 Мb ; 12х СD-RОМ, экран 800x600 рiхеls, 256 цветов. – Загл. с этикетки диска. – Текст парал. рус, англ. – Имеется печ. аналог.

2 Метрыка Вялікага княства Літоўскага [Электронны рэсурс] / Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Электрон, тэкставыя даныя і прагр. – Мн. : Аtheneum, 2000. – Электрон, апт. дыскі (СD-RОМ) ; 12 см. – (Аtheneum: соmmercial historiae et culturae. Калекцыя "Помнікі" ...).

Рэсурсы аддаленага доступу

1 Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа : http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата доступа : 02.02.2006.

2 Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша // Белорус. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим доступа : http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата доступа : 16.07.2005.

 

Прыклады апісання складовых частак выданняў:

1 Састаўная частка кнігі

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101.

2 Артыкул са зборнікаў тэзісаў дакладаў і матэрыялаў канферэнцый

Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л.Л. Ермакова // Тураўскія чытанні : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–178.

3 Артыкул з часопіса

Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54.

4 Артыкул з газеты

Ушкоў, Я. 3 гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – С. 7.

5 Рэсурсы аддаленага доступу

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа : http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата доступа : 02.02.2006.